จากเมืองท่านานาชาติแต่โบราณ เป็นที่ตั้งบริษัทรับซื้อแร่ดีบุก ตราบจนปัจจุบันสู่ยุคการท่องเที่ยว ความทันสมัยที่ประกอบด้วยการมีสนามบินนานาชาติ ระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต ผู้แทนภาคธุรกิจ และอีกหลากหลายปัจจัย ทำให้โลกรู้จักภูเก็ตมากขึ้น กิจการท่องเที่ยวนำรายได้หลักสู่ภูเก็ตกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาโรงแรมและร้านอาหาร หลายกิจการมีการร่วมทุนระหว่างไทยและบริษัทต่างประเทศ แสดงถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่ต่างให้ความสนใจภูเก็ต
      อย่างไรก็ตามผู้บริหารท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวต่างกังวลกับการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ที่อาจก่อปัญหากับค่าครองชีพ สวัสดิการและการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็กังวลกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อรักษาภาพลักษณ์เมืองน่าเที่ยวระดับโลกของภูเก็ต การเติบโตทางเศรษฐกิจควรกระจายรายได้กลับคืนสู่คนท้องถิ่น มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่น ร่วมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐานระดับสากล
      การสนับสนุนให้ภูเก็ตสมัครเป็นสมาชิกในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร นอกจากเพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นเมืองให้คนท้องถิ่นภูเก็ตได้ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองแล้ว ยังทำให้มีรายได้อยู่อย่างพอเพียง ถือเป็นการสร้างผลผลิตทางการท่องเที่ยวอีกแนวทางควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ผนวกกับการได้มีโอกาสสร้างสัมพันธไมตรีกับเมืองในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มอบความสุขและสันติภาพแก่คนทั่วโลกตามเป้าหมายของยูเนสโก

image001

      ที่ผ่านมาหลายองค์กรในจังหวัดภูเก็ตได้มีกิจกรรมแสดงถึงความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  หลายโครงการยังขยายขอบเขตไปในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการลงทุนทางธุรกิจ หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูเก็ตยังเป็นเมืองที่มีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์และเป็นที่ตั้งสถานกงสุลนานาประเทศ กว่า ๒๐ แห่ง

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆในภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต MoUกับเมืองสุ้ยหนิง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนด้านศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ๒๘ สค.๒๕๕๔
ในงานเทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองเก่าภูเก็ตได้มีการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประจำทุกปี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีการลงนามประสานการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติกับหลายประเทศ ได้แก่ Edith Cowan University , Australia /  Aichi University of Education of Japan /  Sofia University  “St.Kliment Ohridski” /  Tashkent State Agrarian University / Tashkent State Agrarian University (Uzbedistan) /  National Taiwan Normal University / Chung Yuan Christian University /Southwest University/China Chongqing Normal University / Ibaraki University Japan 
โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย Ibaraki เริ่มต้นจากการศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน นำโดย รศ.สมชาย สกุลทัพ  แต่ได้สะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้อย่างชัดเจนในเรื่อง ความเชื่อท้องถิ่น หลักปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวไทยและญี่ปุ่น ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
สมาคม
ICOMOS Thailand
จัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Asian  Urban Heritage โดยใช้พื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นกรณีศึกษา   ในปี พ.ศ.๒๕๔๔
สมาคมเพอรานากันประเทศไทย
(The Thai Peranakan Association)
เป็นเครือข่ายกับเทศบาลนครภูเก็ตร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น    ได้สร้างสัมพันธไมตรีอย่างเหนียวแน่นกับเครือข่ายสมาคมเพอรานากันทั่วโลกที่กระจายอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียทั้งสิ้น   ๑๔ สมาคม  โดยมีการประชุมนานาชาติร่วมกันเป็นประจำทุกปีมาเป็นเวลา  ๒๔  ปี ในปีพ.ศ.๒๕๕๔ สมาคมได้ร่วมกับ ล่าสุดในนามเครือข่ายสมาคมเพอรานากันทั่วโลกได้ร่วมกันจัดทำนิตยสารชื่อ “ซัวรา บาบ๋า” และมีบทความเรื่องอาหารบาบ๋าภูเก็ตที่เขียนโดย ผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์     
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต ในปลายปีพ.ศ.๒๕๕๔ได้จัดการอบรมการปรุงอาหารพื้นเมืองภูเก็ต-ปีนัง ร่วมกับเชฟผู้มีชื่อเสียงชาวปีนัง และยังเคยจัดงาน Phuket Street Show Festival 2010 มีนักแสดง Street performance จากทั่วโลกกว่า ๑๖ ประเทศ

การวางแผนเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมพื้นเมืองภูเก็ตสู่สายตาชาวโลกเป็นไปด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพหลัก มีแผนพัฒนาให้นครภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีนโยบายสรุปได้ดังนี้

      ด้านสร้างสรรค์ “เศรษฐกิจและอัตลักษณ์” มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้มีความหลากหลาย มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สร้างพิพิธภัณฑ์เมือง ส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต พัฒนาการฝึกอาชีพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าท้องถิ่น และยกระดับสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก
(รายงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑)

  • แผนพัฒนาสถานศึกษาที่ถ่ายทอดด้านอาหารภูเก็ต

      ดำเนินการสร้างรากฐานที่มั่นคงโดยหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ท้องถิ่น พยายามวางแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาบนรากฐานทางวัฒนธรรมที่แท้จริง โดยไม่ทำลายหรือบิดเบือนในสิ่งที่เป็นของแท้(Authenticity) จำแนกผลผลิตที่ก่อเกิดจากการสร้างสรรค์ จำแนกเป้าหมายว่ามุ่งส่งเสริมเพื่อความภาคภูมิใจมากกว่ารายได้หรือจำนวนนักท่องเที่ยว ไม่ก่อความเสียหายแก่วัฒนธรรม ธรรมชาติหรือความผาสุกของวิถีชุมชน โดยมีเป้าหมาย คือ
(ก) ประกาศมาตรฐานของอาหารพื้นเมือง ทั้งผู้ปรุง ประเภทอาหาร กรรมวิธีการผลิต โดยพิจารณาในด้านความถูกต้องสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม สุขาภิบาลอาหาร และระบบการจัดการ
(ข) จัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา (R&D) และฝึกอบรมอาหารพื้นเมืองอย่างจริงจัง
      - ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท
      - บรรจุโครงการในแผนงบประมาณเทศบาลนครภูเก็ต
      - จัดหาพื้นที่และก่อสร้างอาคาร
      - จัดทำหลักสูตร สาระการเรียนการสอน
      - จัดหา คัดเลือกบุคลากร ทั้งในและนอกท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น
      - ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
      - มีส่วนงานวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระทางวิชาการ
      -สร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ องค์กรที่มีความรู้ในสาขาวัฒนธรรมด้านอื่น
(ค) จัดตั้งศูนย์สาธิตอาหารพื้นเมืองในย่านเมืองเก่าภูเก็ต
      - บทบาทหลักเป็นการสาธิตเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจและรับรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ไม่ใช่การทำรายได้แข่งกับร้านค้าเอกชน
      - ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ของเทศบาลนครภูเก็ตในย่านเมืองเก่า บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี สำหรับเป็นศูนย์ฯ
      - สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญอาหารท้องถิ่นให้หมุนเวียนมาจัดแสดง
      - ส่งเสริมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
(ง) ประกาศ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและการขยายผลในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารของยูเนสโก

Read more: แผนการพัฒนาวัฒนธรรมของภูเก็ตสู่เวทีโลก