จากเมืองท่านานาชาติแต่โบราณ เป็นที่ตั้งบริษัทรับซื้อแร่ดีบุก ตราบจนปัจจุบันสู่ยุคการท่องเที่ยว ความทันสมัยที่ประกอบด้วยการมีสนามบินนานาชาติ ระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต ผู้แทนภาคธุรกิจ และอีกหลากหลายปัจจัย ทำให้โลกรู้จักภูเก็ตมากขึ้น กิจการท่องเที่ยวนำรายได้หลักสู่ภูเก็ตกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาโรงแรมและร้านอาหาร หลายกิจการมีการร่วมทุนระหว่างไทยและบริษัทต่างประเทศ แสดงถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่ต่างให้ความสนใจภูเก็ต
      อย่างไรก็ตามผู้บริหารท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวต่างกังวลกับการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ที่อาจก่อปัญหากับค่าครองชีพ สวัสดิการและการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็กังวลกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อรักษาภาพลักษณ์เมืองน่าเที่ยวระดับโลกของภูเก็ต การเติบโตทางเศรษฐกิจควรกระจายรายได้กลับคืนสู่คนท้องถิ่น มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่น ร่วมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐานระดับสากล
      การสนับสนุนให้ภูเก็ตสมัครเป็นสมาชิกในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร นอกจากเพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นเมืองให้คนท้องถิ่นภูเก็ตได้ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองแล้ว ยังทำให้มีรายได้อยู่อย่างพอเพียง ถือเป็นการสร้างผลผลิตทางการท่องเที่ยวอีกแนวทางควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ผนวกกับการได้มีโอกาสสร้างสัมพันธไมตรีกับเมืองในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มอบความสุขและสันติภาพแก่คนทั่วโลกตามเป้าหมายของยูเนสโก

image001