ที่ผ่านมาหลายองค์กรในจังหวัดภูเก็ตได้มีกิจกรรมแสดงถึงความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  หลายโครงการยังขยายขอบเขตไปในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการลงทุนทางธุรกิจ หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูเก็ตยังเป็นเมืองที่มีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์และเป็นที่ตั้งสถานกงสุลนานาประเทศ กว่า ๒๐ แห่ง

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆในภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต MoUกับเมืองสุ้ยหนิง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนด้านศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ๒๘ สค.๒๕๕๔
ในงานเทศกาลตรุษจีนย้อนอดีตเมืองเก่าภูเก็ตได้มีการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประจำทุกปี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีการลงนามประสานการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติกับหลายประเทศ ได้แก่ Edith Cowan University , Australia /  Aichi University of Education of Japan /  Sofia University  “St.Kliment Ohridski” /  Tashkent State Agrarian University / Tashkent State Agrarian University (Uzbedistan) /  National Taiwan Normal University / Chung Yuan Christian University /Southwest University/China Chongqing Normal University / Ibaraki University Japan 
โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย Ibaraki เริ่มต้นจากการศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน นำโดย รศ.สมชาย สกุลทัพ  แต่ได้สะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้อย่างชัดเจนในเรื่อง ความเชื่อท้องถิ่น หลักปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวไทยและญี่ปุ่น ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
สมาคม
ICOMOS Thailand
จัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Asian  Urban Heritage โดยใช้พื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นกรณีศึกษา   ในปี พ.ศ.๒๕๔๔
สมาคมเพอรานากันประเทศไทย
(The Thai Peranakan Association)
เป็นเครือข่ายกับเทศบาลนครภูเก็ตร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น    ได้สร้างสัมพันธไมตรีอย่างเหนียวแน่นกับเครือข่ายสมาคมเพอรานากันทั่วโลกที่กระจายอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียทั้งสิ้น   ๑๔ สมาคม  โดยมีการประชุมนานาชาติร่วมกันเป็นประจำทุกปีมาเป็นเวลา  ๒๔  ปี ในปีพ.ศ.๒๕๕๔ สมาคมได้ร่วมกับ ล่าสุดในนามเครือข่ายสมาคมเพอรานากันทั่วโลกได้ร่วมกันจัดทำนิตยสารชื่อ “ซัวรา บาบ๋า” และมีบทความเรื่องอาหารบาบ๋าภูเก็ตที่เขียนโดย ผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์     
มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต ในปลายปีพ.ศ.๒๕๕๔ได้จัดการอบรมการปรุงอาหารพื้นเมืองภูเก็ต-ปีนัง ร่วมกับเชฟผู้มีชื่อเสียงชาวปีนัง และยังเคยจัดงาน Phuket Street Show Festival 2010 มีนักแสดง Street performance จากทั่วโลกกว่า ๑๖ ประเทศ