เมื่อเป็นสมาชิกในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร ภูเก็ตจะมีการเตรียมความพร้อมด้วยแผนงานเชิงรุก ดังนี้
ด้านการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
      ภูเก็ตเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกมาหลายครั้ง เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียตะวันออก ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ จึงมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ และเพื่อการเป็น MICE Host ที่สมบูรณ์มากขึ้น จังหวัดภูเก็ตมีแผนงานที่จะสร้างหอประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ด้วยเงินลงทุนกว่า ๓,๕๐๐ ล้านบาท ณ หาดไม้ขาว ในส่วนโรงแรมที่พัก การอำนวยความสะดวกด้านการจองที่พัก การคมนาคมขนส่ง และการรักษาความปลอดภัยนับว่ามีเพียงพออยู่เสมอ
      กิจกรรมด้านอาหารจะถูกกำหนดไว้ในแผนล่วงหน้า ๓ ปี และมีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างเมืองสร้างสรรค์ดังนี้
กิจกรรมประจำปี
      ประกอบด้วย งานแสดงอาหารพื้นเมืองภูเก็ต งานแสดงอาหารท้องถิ่นจากนานาชาติ
กิจกรรมพิเศษ
      ประกอบด้วย การจัดตลาดอาหารร่วมระหว่างประเทศ การสัมมนาแลกเปลี่ยนทักษะการปรุงอาหารนานาชาติ งานแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มเมืองสร้างสรรค์
ด้านการเผยแพร่
      เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีในระดับโลก มีศูนย์ให้บริการข้อมูลกลาง ณ จังหวัดภูเก็ต ประสานงานด้วยหน่วยงานส่วนกลางระดับประเทศ ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการส่งออก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีภารกิจร่วมในการประกาศให้ทราบถึงการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและวัฒนธรรมอื่นๆของภูเก็ต
      กิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมโรดโชว์ในเวทีต่างประเทศ การเชิญผู้แทน ผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศมาเยือนภูเก็ต การจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการสาธิตอาหารภูเก็ต การติดต่อสื่อสารทางสารสนเทศ เช่น website, application บน smart phone รวมถึงการมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บริการเป็นภาษานานาชาติ