ภูเก็ต จังหวัดที่เป็นเกาะทางตอนใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม อากาศดี ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี นอกจากนี้ยังอุดมด้วยชุมชนหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งที่อยู่อาศัยเดิมและอพยพเข้ามา ได้หล่อหลอมประเพณีวัฒนธรรมกว่า ๒๐๐ ปี จนกลายเป็นชาวภูเก็ตที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านอาหารพื้นเมืองที่แตกต่างจากที่อื่นใดในโลก การเป็นสมาชิกเมืองในเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก เพราะภูเก็ตประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐาน ๔ ประการ  ได้แก่

      ๑. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

      ๒. พหุวัฒนธรรมที่อยู่อย่างสันติ

      ๓. การเติบโตด้านการค้าการลงทุน

      ๔. การบริหารจัดการที่ดี

image004  image006