ภูเก็ตแบ่งการปกครองเป็น ๓ อำเภอและส่วนราชการท้องถิ่นอีก ๑๙ แห่ง มีประชากรประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ คน ประชากรต่างชาติทั้งที่เป็นแรงงานและนักท่องเที่ยว(ขึ้นกับฤดูกาล)อีกประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ทำให้คาดว่ามีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ ๑ ล้านคน แม้ความเจริญของภูเก็ตจะกระจายไปตามริมชายหาดมากขึ้น แต่พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดยังอยู่ที่เขตเทศบาลนคร มีความหนาแน่นประมาณ ๖,๕๐๐คนต่อ ตร.กม. เป็นแหล่งกำเนิดของย่านการค้าและประเพณีวัฒนธรรมแต่สมัยโบราณ และยังคงเป็นศูนย์กลางของการปกครอง การศึกษา แหล่งการเงินการธนาคาร การขนส่งสินค้า ในจังหวัดตราบจนปัจจุบัน

image045 
เขตย่านเมืองเก่าภูเก็ต