ภูเก็ตอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวง ลงทางทิศใต้ ตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔ เป็นระยะทาง ๘๖๗ กิโลเมตร เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่เป็นเกาะ ประกอบด้วยเกาะบริวารอีก ๓๒ เกาะ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด ๕๗๐.๐๓๔ ตร.กม.(๓๕๖,๒๗๑.๒๕ไร่) เกาะใหญ่มีความยาว ๔๘.๗ กิโลเมตร ความกว้าง ๒๑.๓ กิโลเมตร ภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะริมทวีป คือเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือไม่ไกลแผ่นดินมากนัก จึงมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่เกาะประกอบด้วยพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบต่ำ พื้นที่ร้อยละ ๗๐ เป็นภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ภูเขาส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตก ทำให้ที่ราบชายฝั่งทะเล ด้านตะวันตกแคบ ทางด้านเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง มีคลองสายสั้นๆ ไหลลงทางตอนใต้และตะวันออก พื้นที่ร้อยละ ๓๐ เป็นพื้นที่ราบ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลาง ตะวันออก และชายฝั่งตะวันตก ลักษณะของดินเป็นดินลึกเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทราย หน้าดินค่อนข้างเป็นทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง ระบายน้ำได้ดี ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ ๔.๕-๕.๕ เป็นดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชผักผลไม้มาก

image010  image012