infrastructure 

 

Infrastructure ของจังหวัดภูเก็ต

 

 

  

 

ตัวอย่างภาพภายในอาคารสนามบินนานาชาติภูเก็ต

 

 

 

การคมนาคม   

เส้นทางคมนาคมหลักภายในจังหวัดภูเก็ตมี  3 ประเภท อันได้แก่ การคมนาคมทางบก การคมนาคมทางทะเล และการคมนาคมทางอากาศ ดังนี้

 

 

 

 

  • การคมนาคมทางบก

          เส้นทางบกเริ่มต้นจากสะพานเทพกระษัตรีทางเหนือเกาะมาจนถึงกลางเขตเทศบาลนครภูเก็ต ด้วยถนนเทพกระษัตรี(สาย 402) เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และ มีถนนแยกออกเป็นหลายสายไปยังชุมชนริมหาดต่างๆ   สถานีขนส่งทางบก(บขส. )จะตั้งอยู่ 2 แห่งใหญ่ คือ ณ ถนนเทพกษัตรีย์ ตำบลรัษฎาก่อนเข้าเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร และ ณ ถนนพังงา ใจกลางเทศบาลนครภูเก็ต   มีบริษัทรถขนส่งทั้งที่เป็นของรัฐวิสาหกิจและของเอกชนต่างแข่งขันในการให้บริการทั้งในและระหว่างจังหวัด  ภูเก็ตจะมีรถลักษณะพิเศษที่เป็นอัตลักษณ์คือ “รถโพท้อง” เป็นรถสองแถวขนาดกลางถึงใหญ่ ด้านหน้าเป็นโครงเหล็กด้านท้ายที่โดยสารเป็นโครงไม้สี่เหลี่ยม เป็นรถที่ใช้ในอดีตตราบจนปัจจุบันนานกว่า 70 ปีแล้ว  ชุมทางรถโพท้องจะอยู่ ณ ตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต ถนนระนอง รับบริการวิ่งไปยังริมหาดในหลากหลายทิศทาง  ขณะนี้กำลังศึกษาเส้นทางถนนเพิ่มเติม พร้อมการวางแผนจัดทำระบบรางใช้ในภูเก็ต คาดว่าจะเปิดใช้ภายในราวปี พ.ศ.2562

 

 

ตัวอย่างภาพแสดงบริการรถจักรยานสามล้อและรถโพท้องในรูปแบบโบราณ ณ ย่านเมืองเก่า

 

 

  • การคมนาคมทางทะเล

   ภูเก็ตมีท่าเรือน้ำลึกภายใต้การดูแลของกรมเจ้าท่า 1 แห่ง ณ อ่าวมะขาม สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ถึง 210 เมตร สำหรับขนส่งนักท่องเที่ยวและสินค้าไปยังต่างประเทศ    ในส่วนแถบตะวันออกของเกาะ จากตำบลป่าคลอก เกาะสิเหร่ อ่าวมะขาม อ่าวฉลองจนถึงหาดราไวย์จะมีกิจการขนส่งอาหารและวัตถุดิบ(แพปลา) จำนวนมากผ่านท่าเรือจำนวน  38 แห่ง    ทั้งนี้ยังมีท่าเรือบางส่วนให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวด้วยเรือท่องเที่ยว  เรือด่วน  และยังมีท่าเรือที่ทันสมัย(Marina) สวยงามและให้บริการระดับสากล  ได้แก่Boat Lagoon Royal Phuket Marina Yacht Heaven เป็นต้น ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตเริ่มมีการพัฒนาระบบระบุเรือและติดตามเรือในน่านน้ำและการเข้าออกชายฝั่ง(AIS)  เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชาวประมงและนักท่องเที่ยว สำนักงานเจ้าท่าจังหวัด ตำรวจน้ำและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะรับผิดชอบดูแลความปลอดภัย การปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้บาดเจ็บโดยมีความพร้อมอยู่ตลอด

 

 

 

 

 

     

 

ตัวอย่างภาพแสดง Marina ที่มีในจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

  • การคมนาคมทางอากาศ

 

 ภูเก็ตมีสนามบินนานาชาติอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ มีเที่ยวบินขึ้นลงจำนวนมาก แต่ละปีต้อนรับผู้โดยสารกว่า 10 ล้านคน ขณะนี้มีการขยายอาคารให้บริการนักท่องเที่ยว ที่จอดรถ และหลุมจอดเครื่องบินด้วยงบประมาณกว่า 3,500 ล้านบาท  คาดว่าแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2559  จะสามารถให้บริการผู้โดยสารกว่า 12 ล้านคนต่อปี

 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพแสดงบริเวณภายนอกอาคารสนามบินนานาชาติภูเก็ต 

 

 

 

 

 

การสื่อสาร

 

ระบบโทรคมนาคมในจังหวัดภูเก็ตได้พัฒนาไปมาก ด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกต้องบริการนักท่องเที่ยวจำนวนมาก    การส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์จะผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยมีความรวดเร็วและราคาประหยัด สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกพื้นที่ตลอดจนถึงตามเกาะบริวาร  และปัจจุบันมีการวางสายใยแก้วนำแสง 2 วงและให้บริการ ADSL กว่า 7,000 จุดรอบเกาะ ในปีพ.ศ.2554ในปี 2557 เริ่มมีการพัฒนาบริการระบบโทรศัพท์แบบ 4G และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายในย่านเขตเมือง   และย่านการค้าการท่องเที่ยวริมชายหาด มีสำนักงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต(Phuket Software Park) ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการที่มาลงทุนในจังหวัด

 

 

 

 

วิทยาการ  การศึกษาและวัฒนธรรม

 

เนื่องจากวิทยาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไร้สาย ทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีวิทยาการทันสมัยใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวง  แตกต่างกันเพียงขนาดที่เล็กกว่ามากเท่านั้น  การศึกษาในจังหวัดภูเก็ตมีจนถึงระดับมหาวิทยาลัย   เด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่จะเรียนจนจบระดับปริญญาตรี มีอัตราการสอบบรรจุเข้าระดับมหาวิทยาลัยได้ในระดับที่ดีมากเมื่อเทียบกับประชากรในจังหวัดอื่นๆของประเทศปัจจุบันมีสถาบันระดับมหาวิทยาลัย 2 แห่ง มีวิทยาลัย 4 แห่ง  ในด้านวิทยาการอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดสอน สาขาวิชาคณะคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอนคณะการบริการและการท่องเที่ยว (Faculty  of Hospitality and Tourism) ซึ่งสอนเป็นหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรพนักงานโรงแรมตามมาตรฐาน AEC)ส่วนในระดับมัธยมศึกษาและวิทยาลัยต่างๆยังคงเปิดสอนการประกอบอาหารพื้นเมือง  การทำผ้าบาติกแบบภูเก็ต  ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์  อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

การสาธารณสุข 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการให้บริการป้องกัน ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ  ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดภูเก็ตในลักษณะเครือข่ายทางสุขภาพ   ภูเก็ตมีโรงพยาบาลของรัฐระดับศูนย์รองรับพื้นที่อันดามัน(4จังหวัด)  1 แห่ง  ระดับอำเภอ  2 แห่ง  มีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ที่ได้รับมาตรฐาน HA และ JCI   มีระบบการบริการฉุกเฉิน EMS ผ่านเครือข่ายศูนย์ 1669 ตลอดเวลาทั้งทางบก  ทะเล และอากาศ  ด้วยระบบการป้องกันที่ดีในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สและไข้หวัดนก(ปี พ.ศ.2551 )ได้สามารถควบคุมจนไม่มีผู้ป่วยใดที่ติดเชื้อในพื้นที่ภูเก็ต ปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและออกตรวจคุณภาพอาหารตามตลาดและร้านอาหารให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ