ด้วยรักและหวงแหนในอัตลักษณ์และคุณค่าของอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ทำให้ชาวภูเก็ตตระหนักและร่วมอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมด้านอาหารของตนเองไม่ให้สูญหายไป   และยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพยายามพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดการเจริญเติบโตต่อยอดในหลากหลายด้าน ที่ก่อเกิดการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ(การลงทุน การค้า) และด้านสังคม(คุณภาพชีวิต ความสุข) แก่คนภูเก็ตอย่างยั่งยืน

image048
โครงสร้างระบบเมืองแห่งอาหารของภูเก็ต