สภาพพื้นที่

วัตถุดิบในพื้นที่

๑.ป่าดิบชื้น(Tropical Rain Forest)

มีพื้นที่ป่า ๑๐๘,๒๘๑.๒๕ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๐ ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  ในจำนวนนี้จำแนกเป็นระบบนิเวศป่าดิบชื้นที่อยู่ในรูปของป่าสงวนแห่งชาติ ๑๖ ป่า และอุทยานแห่งชาติ ๑  แห่ง  อุดมด้วยพืชนานาชนิดทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น  และผักนานาพันธุ์  ที่โดดเด่นได้แก่ ปาล์มหลังขาว สะตอ  ส้มควาย  มะม่วง  ทุเรียน   กระถิน  เป็นต้น

 ๒.ป่าพรุ(Peat Swamp Forest)

คือ ป่าที่มีพื้นที่ลุ่มน้ำขังอยู่ตลอดเวลา  ส่วนใหญ่เป็นน้ำกร่อย  ในจังหวัดภูเก็ต   มีป่าพรุทั้งสิ้นจำนวน ๖ แห่ง  มีพืชนานาพันธุ์ในป่าพรุ ๑๑๐ ชนิด  ปลา๒๓ ชนิด  ในจำนวนดังกล่าวนี้มีพืชผัก และสัตว์หลายชนิดที่ชุมชนจับมาจำหน่ายและเป็นปรุงอาหารพื้นเมือง 

๓.หาดทรายและหาดโคลน(Sandy Beach and Muddy Beach)

มีหาดทราย และหาดโคลนกว่า ๒๐ หาด  บนหาดมีสัตว์และสัตว์หน้าดินที่เป็นแหล่งวัตถุดิบจำนวนมาก  เช่น จั๊กจั่นทะเล ปลาทราย  หอยทราย  เป็นต้น

๔.ป่าชายหาด(Beach Forest)

เหนือหาดทรายโดยรอบเกาะภูเก็ต มักเป็นสันทราย    ซึ่งเป็นแหล่ง ระบบนิเวศป่าชายหาด มีทรัพยากรทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะพรรณพืชเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหาร ได้แก่ ผักลิ้นห่าน ต้นต่อไส้ เป็นต้น

๕.ป่าชายเลน(Mangrove Beach)

บริเวณป่าชายเลนคลองเกาะผี  คลองมุดง  เกาะสิเหร่ และแถบตำบลป่าคลอก เป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์พืชและสัตว์ทะเลจำนวนมาก ได้แก่ ปลา ๗๒ ชนิด ปู ๓๐ ชนิด  หอย ๒๖ ชนิด   กุ้ง ๑๕ ชนิด พืชไม้ยืนต้น  ๗๔ ชนิด สาหร่าย ๔๖ ชนิด 

๖.แหล่งหญ้าทะเล(Seagrass  Beach)

ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล มีสัตว์กลุ่มหอยที่มีกระจายในแหล่งหญ้าทะเล ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชนิด ชนิดที่เป็นที่นิยมของคนในย่านเมืองเก่าภูเก็ตคือ หอยชักตีน  หอยแครงลิง  สัตว์จำพวกกุ้ง กั้งและปู ไม่น้อยกว่า  ๓๙ ชนิด  มีสาหร่ายทะเล หลายชนิด ได้แก่ สาหร่ายข้อ สาหร่ายพวงองุ่น เป็นต้น

๗.แนวปะการัง(Coral Reaf)

มีแนวปะการัง หลายแห่ง เช่นบริเวณเกาะตะเภา เกาะราชา เกาะเฮ     ในระบบนิเวศแนวปะการังเป็นแหล่งวัตถุดิบของอาหาร ซึ่งมีสัตว์จำพวก ปลาไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชนิด หอยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชนิด รวมทั้ง กุ้ง กั้ง ปู อีกจำนวนมาก

๘.ปากแม่น้ำ(Estuary)

โดยรอบเกาะภูเก็ตมี ปากแม่น้ำที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของอาหาร ได้แก่ ปากน้ำอ่าวภูเก็ต ปากน้ำอ่าวฉลอง ปากน้ำอ่าวท่าเรือ ปากน้ำอ่าวบางโรง ปากน้ำอ่าวท่ามะพร้าว  ล้วนเป็นแหล่งปลา  กุ้ง  กั้ง  ปู  หอย จำนวนมาก

๙.โขดหิน(Rocky Shore)

บริเวณชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ที่ประกอบด้วยแผ่นหินหรือก้อนหิน  ซึ่งมีทรัพยากรทางชีวภาพทั้งพืชพรรณพวกสาหร่ายทะเล ได้แก่ สาหร่ายเม็ดพริก และสัตว์ทะเลจำพวกปู หอย ต่างๆ

 

image025
ป่าชายหาดแหล่งวัตถุดิบอาหาร
image027
ป่าพรุบ้านไม้ขาว
image029แหล่งหญ้าทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต image031วิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนตำบลป่าคลอก