Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home

แผนการพัฒนาวัฒนธรรมของภูเก็ตสู่เวทีโลก

การวางแผนเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมพื้นเมืองภูเก็ตสู่สายตาชาวโลกเป็นไปด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพหลัก  มีแผนพัฒนาให้นครภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีนโยบายสรุปได้ดังนี้
    - ด้านสร้างสรรค์ “เศรษฐกิจและอัตลักษณ์”  มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้มีความหลากหลาย
    - มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
    - สร้างพิพิธภัณฑ์เมือง ส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 
    - พัฒนาการฝึกอาชีพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าท้องถิ่น และ
    - ยกระดับสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

2. แผนพัฒนาสถานศึกษาที่ถ่ายทอดด้านอาหารภูเก็ต  
    เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงโดยหน่วยงานท้องถิ่น  ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ท้องถิ่น   พยายามวางแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาบนรากฐานทางวัฒนธรรมที่แท้จริง  โดยไม่ทำลายหรือบิดเบือนในสิ่งที่เป็นของแท้(Authenticity)    จำแนกผลผลิตที่ก่อเกิดจากการสร้างสรรค์   จำแนกเป้าหมายว่ามุ่งส่งเสริมเพื่อความภาคภูมิใจมากกว่ารายได้หรือจำนวนนักท่องเที่ยว   ไม่ก่อความเสียหายแก่วัฒนธรรม ธรรมชาติหรือความผาสุกของวิถีชุมชน โดยมีเป้าหมาย คือ
      (ก) ประกาศมาตรฐานของอาหารพื้นเมือง ทั้งผู้ปรุง  ประเภทอาหาร กรรมวิธีการผลิต โดยพิจารณาในด้านความถูกต้องสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม  สุขาภิบาลอาหาร  และระบบการจัดการ
      (ข) จัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา (R&D) และฝึกอบรมอาหารพื้นเมืองอย่างจริงจัง
      (ค) จัดตั้งศูนย์สาธิตอาหารพื้นเมืองในย่านเมืองเก่าภูเก็ต
      (ง) ประกาศ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและการขยายผลในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารของยูเนสโก

3. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
    ประสานองค์กรมืออาชีพทางวัฒนธรรมด้านต่างๆรองรับการพัฒนา  รวมถึงการสนับสนุนให้มีงานทำอย่างต่อเนื่องตามที่แสดงในตาราง  ได้แก่

กิจกรรมด้านต่างๆ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านอาหาร ชมรมผู้ประกอบการอาหารพื้นเมือง ชมรมเชฟอาหารพื้นเมือง ชมรมผู้ประกอบการให้บริการจัดการอาหาร ( catering) ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
ชมรมอาหารอินทรีย์  เป็นต้น
ด้านศิลปะการแสดง กลุ่มอนุรักษ์ชุดแต่งกายพื้นเมือง กลุ่มการแสดงท้องถิ่น กลุ่มศิลปินอันดามัน ชมรมภาพถ่ายหรือภาพยนตร์ เป็นต้น
ด้านอาคารสถาปัตยกรรม

 

ชมรมผู้ประกอบการช่างฝีมือท้องถิ่น  ชมรมสถาปัตยกรรมแห่งภูเก็ต  ชมรมสถาปนิกอนุรักษ์  ชมรมผู้รับเหมา เป็นต้น

4. การขยายโอกาส
    ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะก้าวสู่เครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community /AEC ) มีสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ประชากรรวมกันกว่า ๖๐๐ล้านคน) จะมีการเคลื่อนย้ายการลงทุนและแรงงานฝีมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอย่างเสรี   เกิดการขยายตัวด้านอุปสงค์(supply:การผลิตและบริการ)  และอุปทาน(demand:ตลาดและความต้องการ) ในวงกว้างกว่าเดิม      โดยมีเป้าหมายให้เกิดการรวมตัวเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว(Single market and  production base)     จะมีการเปิดเสรีระหว่างประเทศสมาชิกใน ๕ ด้านได้แก่ การขนส่งสินค้า การบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายทุนและเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะโดยอิสระ