Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home

โอกาสสำหรับการก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารระดับโลกของภูเก็ตเมื่อเข้าร่วม AEC

ปัจจัย โอกาสในการพัฒนา ผู้เกี่ยวข้อง
วัตถุดิบ มีการขยายแหล่งผลิตและแลกเปลี่ยนวัตถุดิบจำนวนมากเกิดขึ้น สามารถนำเข้าวัตถุดิบ  โดยเฉพาะพืชผักผลไม้จากลาว พม่า(และจีน)  ปลาจากพม่า เขมร   เครื่องเทศจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย กรมศุลกากร  กระทรวงพาณิชย์ตลาดสด ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่/กลาง
ทักษะความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างเสรีมากขึ้น  อาหารของชนชาติอาเซียนมีหลากหลาย และหลายอย่างมีรากเหง้าที่มาทางวัฒนธรรมร่วมกัน  ควรมีการตั้งหน่วยงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ประสานงาน  ระหว่างชาติ กลุ่มสมาคมต่างๆ มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม   
แรงงาน แรงงานที่มีทักษะระดับพ่อครัว แม่ครัว  สามารถเดินทางมาทำงานในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น สามารถทั้งรับและถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารไปสู่ชาวต่างประเทศได้มากขึ้น แรงงานจังหวัด  ชมรมเชฟ
การลงทุน เชื่อว่าจะมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ทั้งด้านโรงแรมและกิจการอาหาร  รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวไทยไปเปิดกิจการอาหารในต่างประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหารท้องถิ่นที่เข้มแข็ง เช่น ร้านของฝากที่มีชื่อเสียง
ร้านอาหารขนาดใหญ่  เป็นต้น   การสร้างจุดบริการร่วม(One stop service) เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าการลงทุนในหลากหลายด้านในอนาคต
นอกจากนี้สามารถขยายโอกาสนำอาหารพื้นเมืองไปยังธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล  สปา หรือสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้
พาณิชย์จังหวัด  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว  หอการค้า กลุ่มธุรกิจต่างๆ
ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันด้วยการเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศจำนวนมาก ภูเก็ตมีวารสาร หนังสือทั้งที่เป็นนิตยสารกระดาษและออนไลน์ นานาชาติจำนวนมาก หากเปิด ACE คาดว่าจะมีการกระจายข้อมูลเป็นภาษาต่างๆอีกมาก  สามารถเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านอาหารท้องถิ่นได้มากขึ้นด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ชมรมผู้สื่อข่าว ชมรมนักข่าวต่างประเทศ