image008พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมและเทศบาลนครภูเก็ต  เครือข่ายทางวัฒนธรรมเป็นพยาน ในวันที่ ๒๔ พค.๒๕๕๕

คณะดำเนินงานของเมืองภูเก็ตเพื่อการสมัครเป็นสมาชิกในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การนำของนางปริศนา พงศ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในคราวดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับเทศบาลนครภูเก็ตภายใต้การนำของนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สมาคมเพอรานากัน มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตและชุมชนโอลด์ภูเก็ตทาวน์ ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารรวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ต การจัดกิจกรรมประชุมประชาคม กิจกรรมส่งเสริมอาหารพื้นเมืองตามเทศกาลที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือต่อนานาประเทศในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองแห่งอาหารในอนาคต

ทีมบริหาร
  ๑.นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต   
  ๒.รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
  ๓.ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
  ๔.ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต
  ๕.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ต
  ๖.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครภูเก็ต
  ๗.ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต


ผู้เชี่ยวชาญ
 ๑.ผศ.ปราณี  สกุลพิพัฒน์
 ๒.อ.ฤดี   ภูมิภูถาวร
 ๓.อ.สุพิศ  ตัณสุธัญลักษณ์
 ๔.อ.วลีรัตน์  ไชยสิน
 ๕.รศ.สมชาย สกุลทัพ
 ๖.ดร.อดุล   นาคะโร  
 ๗.อ.แสงระวี  เสนาวงศ์วิวัฒน์
 ๘.อ.เบญจพร  พงษ์นริศร