Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home การดำเนินงาน กิจกรรม การประชุมประชาคมครั้งที่ 2

การประชุมประชาคมครั้งที่ 2

การประชุมประชาคมครั้งที่ 2
โครงการ การผลักดันเมืองภูเก็ตเป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO
วันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

 วาระการประชุม

1. คณะผู้ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายงานสรุปการประชุมประชาคมครั้งที่ 1 และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์ : ภูเก็ตเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหารนำเสนอข้อมูลเพื่อการเสวนา
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหารนำเสวนาและแนะนำอาหารที่นำมาจัดแสดง