ผักสดภูเก็ตมี 2 ประเภท คือ ประเภทผักธรรมชาติสมุนไพรในป่าและผักสดที่ปลูกโดยชาวสวนที่ปลูกมากบริเวณพรุ ไม้ขาว ป่าหล่าย