Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home องค์กรและการวางแผน

แผนงานสำหรับการประสานระหว่างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของภูเก็ต

เมื่อเป็นสมาชิกในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร   ภูเก็ตจะมีการเตรียมความพร้อมด้วยแผนงานเชิงรุก ดังนี้

ด้านการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
      ภูเก็ตเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกมาหลายครั้ง  เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียตะวันออก ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ จึงมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ และเพื่อการเป็น  MICE Host ที่สมบูรณ์มากขึ้น   จังหวัดภูเก็ตมีแผนงานที่จะสร้างหอประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ด้วยเงินลงทุนกว่า ๓,๕๐๐ ล้านบาท ณ หาดไม้ขาว ในส่วนโรงแรมที่พัก การอำนวยความสะดวกด้านการจองที่พัก การคมนาคมขนส่ง และการรักษาความปลอดภัยนับว่ามีเพียงพออยู่เสมอ  
      กิจกรรมด้านอาหารจะถูกกำหนดไว้ในแผนล่วงหน้า ๓ ปี และมีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างเมืองสร้างสรรค์ดังนี้

กิจกรรมประจำปี
           ประกอบด้วย งานแสดงอาหารพื้นเมืองภูเก็ต  งานแสดงอาหารท้องถิ่นจากนานาชาติ     

กิจกรรมพิเศษ
        ประกอบด้วย การสัมมนาแลกเปลี่ยนทักษะการปรุงอาหารนานาชาติ งานแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มเมืองสร้างสรรค์

ด้านการเผยแพร่
      เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีในระดับโลก มีศูนย์ให้บริการข้อมูลกลาง ณ จังหวัดภูเก็ต  ประสานงานด้วยหน่วยงานส่วนกลางระดับประเทศ  ได้แก่  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กรมส่งเสริมการส่งออก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อให้มีภารกิจร่วมในการประกาศให้ทราบถึงการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและวัฒนธรรมอื่นๆของภูเก็ต  
      กิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   ได้แก่  การจัดกิจกรรมโรดโชว์ในเวทีต่างประเทศ การเชิญผู้แทน  ผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศมาเยือนภูเก็ต   การจัดประชุมสัมมนา   นิทรรศการสาธิตอาหารภูเก็ต   การติดต่อสื่อสารทางสารสนเทศ เช่น  website  , application บน smart phone    รวมถึงการมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บริการเป็นภาษานานาชาติ