อยู่อาศัยตามป่าชายเลน ใช้ประกอบอาหารประเภทแกง คั่ว ย่าง เป็นต้น