Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home การดำเนินงาน กิจกรรม กิจกรรม ทน.ภูเก็ต ร่วมงานประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน

กิจกรรม ทน.ภูเก็ต ร่วมงานประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน

          เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมงานประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อให้ชาวภูเก็ต ได้แสดงพลังแห่งประชารัฐ ในการประกาศเจตนารมณ์รักษาหาดไว้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เวลา ๐๗.๓๐ น. นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรทางศาสนา ๔ ศาสนา (คริสต์,อิสลาม,ซิกส์,ฮินดู) กิจกรรมลงนามประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน กิจกรรมถวายคำประกาศเจตนารมณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ก็มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการประกวดภาพถ่าย นิทรรศการเรือ เรือใบ นิทรรศการแสดงกีฬาพื้นฐาน และนิทรรศการอาหารของดีภูเก็ต 
โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับมอบหมายในฐานะที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Phuket City of Gastronomy) ให้จัดนิทรรศการวิทยาการด้านอาหาร การสาธิตการทำอาหารภูเก็ต เช่น อาโป้ง หมี่ฮกเกี้ยน น้ำสับปะรด แกงแพะโรตี และจัดประกวดประกอบอาหาร ในประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทข้าวยำใบพาโหม, ประเภทต้มส้ม ประเภทแกะสลักผลไม้ โดยมีสับปะรดเป็นองค์ประกอบ และประกวดผลสับปะรดภูเก็ต โดยผลการประกวดประกอบอาหารและสับปะรดภูเก็ต ทีมปลายแหลมสะพานหิน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวยำใบพาโหมและต้มส้ม ทีมโรงเรียนสตรีภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศ แกะสลักผลไม้โดยมีสับปะรดเป็นองค์ประกอบ และนายระวี รวงแก้ว คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสับปะรดภูเก็ต

          นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่ เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดนิทรรศการรวิทยาการด้านอาหาร Gastronomy สาธิตการทำอาหาร เช่น อาโป้ง หมี่ฮกเกี้ยน โรตีแกงแพะ น้ำสับปะรด และจัดให้มีการประกวดประกอบอาหารและสับปะรดภูเก็ต ในงาน ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้ เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ หาดสุรินทร์ อำเภอถลาง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดประกอบอาหาร ประเภทข้าวยำใบพาโหม จำนวน ๗ ทีม ประเภทต้มส้ม จำนวน ๗ ทีม การประกวดแกะสลักผลไม้โดยมีสับปะรดเป็นองค์ประกอบ จำนวน ๘ ทีม และการประกวดสับปะรดภูเก็ต จำนวน ๙ ทีม ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
การประกวดประกอบอาหาร 
- ประเภทข้าวยำใบพาโหม ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปลายแหลมสะพานหิน รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน และรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมรักบางเทา
- ประเภทต้มส้ม ชนะเลิศ ได้แก่ทีมปลายแหลมสะพานหิน รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศรีสุนทร และรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมสามัคคีสามกอง
การประกวดแกะสลักผลไม้โดยมีสับปะรดเป็นองค์ประกอบ 
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสาวเณศรา เก้าเอี้ยน และเด็กหญิงฟ้าใส เมฆฉาย
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมวิทยาลัยอาชีวภูเก็ต นางสาวนภัสวรรณ สุมหมาล และนางสาวกาญจนา ผิวนวล
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมวิทยาลัยอาชีวภูเก็ต นางสาวแพร งานแข็ง และนางสาวมัลลิษา ตั๋นคำ
การประกวดสับปะรดภูเก็ต 
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมที่ ๗ นายระวี รวงแก้ว
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมที่ ๒ นายวิชัย แซ่ตัน
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมที่ ๕ นายจิรายุ กี่ประเสริฐพงษ์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวอีกว่า สำหรับการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดประกอบอาหารและสับปะรดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตได้รับเกียรติจาก พลตรีคุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาคที่๔ เป็นผู้มอบรางวัล และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรางวัลการประกวดในครั้งนี้